Profil usług

Specjalizacja w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych, audytów oraz doradztwie prywatyzacyjnym

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego we wszystkich jego stadiach. Posiadamy gruntowną wiedzą z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania prawa administracyjnego (tak materialnego, jak procesowego), uczestniczyliśmy w projektach realizowanych przez deweloperów działających na rynku polskim, obejmujących wszelkie typy i funkcje zabudowy (zarówno mieszkaniową, handlową, usługową i biurową, jak i przemysłową, w tym: inwestycje w energetyce).

Oferujemy podmiotom sektora prywatnego i publicznego reprezentację i bieżące doradztwo we wszelkich kwestiach prawnych pojawiających się od momentu powstania pierwszej koncepcji architektonicznej do momentu ostatecznego oddania w użytkowanie zrealizowanego już obiektu. Prowadzimy m.in. postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, a także powiązane z nimi postępowania mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwoleń konserwatorskich oraz wszelkich innych wymaganych zgód, opinii i uzgodnień, w tym związanych z przebudową, budową lub remontem dróg publicznych. Zajmujemy się również sprawami z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowywania tych nieruchomości do sprzedaży, w tym: audytem dokumentów własnościowych, weryfikacją zgłaszanych roszczeń reprywatyzacyjnych, a także oceną ryzyk związanych z potencjalnym wystąpieniem takich roszczeń, obsługą postępowań konserwatorskich przed organami ochrony zabytków oraz wszechstronnym badaniem możliwości inwestycyjnych konkretnych terenów.

Współpracujemy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego udzielając im wsparcia prawnego przy opracowaniu szczegółowej koncepcji oraz w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych obejmującej w szczególności: doradztwo przy opracowaniu koncepcji i struktury danego przedsięwzięcia, pomoc przy negocjacji optymalnych dla Klienta warunków umownych, pomoc we wskazaniu ryzykownych bądź niekorzystnych propozycji drugiej strony, zabezpieczeniu Klientów przed ewentualnymi postępowaniami spornymi, doradztwo w zakresie ograniczenia negatywnych skutków niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktów, doradztwo związane z przygotowaniem i realizacją kompleksowych projektów inwestycyjnych, począwszy od etapu umów projektowych aż po zakończenie i pełne rozliczenie robót wykonawczych, przygotowanie kontraktu w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym jego finansowania, a także przygotowanie umów w ramach procesu inwestycyjno – budowlanego.

Nasi Prawnicy prowadzą też postępowania odszkodowawcze z tytułu ograniczenia możliwości zagospodarowania gruntu oraz postępowania związane z ustalaniem wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto oferujemy obsługę prawną w postępowaniach mających na celu uchwalenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przygotowujemy również projekty aktów administracyjnych na zlecenie organów administracji publicznej i organów samorządu zawodowego Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne.

Pawełczyk & Szura specjalizując się w obsłudze prawnej przedsiębiorców może poszczycić się bogatym doświadczeniem w zakresie wykonywania audytów prawnych stanowiących pogłębioną, zobiektywizowaną analizę prawną, dokonywaną przez zespół niezależnych prawników, polegającą głównie na szczegółowej weryfikacji: podejmowanych w przedsiębiorstwie czynności i procedur jak również funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zagrożeń wynikających z uregulowań umownych i korporacyjnych. Analizę kończymy zawsze sporządzeniem pisemnego raportu zawierającego opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem, wskazanie ryzyk oraz zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kancelaria Pawełczyk & Szura świadczy usługi również w zakresie badań „due diligence”.

Ponadto wykonujemy również optymalizacje podatkowe w zakresie podatków fiskalnych.

"Kancelaria w ramach bieżącej obsługi prawnej współpracowała z nami również w zakresie wdrażania procesów związanych z podziałem majątku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Katowicach. Kancelaria zajmowała się koordynacją procesu podziału majątku spółki. W naszej ocenie współpraca z Kancelarią przebiega bez zarzutu i bez wątpienia pomaga nam w podejmowaniu prawidłowych decyzji w ramach prowadzonej przez nas działalności. Z zadowoleniem możemy potwierdzić, że zarówno przygotowanie merytoryczne Kancelarii, jak i zrealizowane zadania spełniają w najwyższym stopniu nasze oczekiwania."

Katowickie Wodociągi Spółka AkcyjnaAktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro