Profil usług

Specjalizacja w zakresie obsługi sektorów infrastrukturalnych - zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, transportu kolejowego i drogowego

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów świadczących usługi z zakresu użyteczności publicznej, polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu ścieków, transportu kolejowego i drogowego.

Kancelaria na bieżąco dokonuje analizy aktualnych tendencji rozwojowych regulacji sektorów infrastrukturalnych. Doradzamy podmiotom sektora użyteczności publicznej świadczącym usługi polegające na zbiorowym zaopatrywaniu w wodę, odprowadzaniu ścieków i dostarczania ciepła oraz podmiotom należącym do sektora transportu kolejowego i drogowego, uwzględniając ich specyfikę, w szczególności w zakresie form i zasad prawnej regulacji poszczególnych sektorów. Uczestniczymy w kształtowaniu relacji umownych w sektorach infrastrukturalnych, przygotowujemy i negocjujemy kontrakty handlowe, obsługując również beneficjentów infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców usług powszechnych. Wskazujemy naszym Klientom na warunki podejmowania działalności gospodarczej w sektorach infrastrukturalnych, zasady ich organizacji i funkcjonowania.

Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze w zakresie postępowań antymonopolowych, kontroli koncentracji, spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej, jak też spraw kartelowych, uwzględniając charakterystykę rynku sektorów infrastrukturalnych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi, sporządzamy i wnosimy odwołania od decyzji organów administracyjnych oraz zastępujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria w całości obsługuje również postępowania koncesyjne oraz pomaga przy postępowaniach prowadzących do uzyskania niezbędnych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej pozwoleń, licencji lub zgody.

3 W ramach swojej działalności prawniczej wykorzystujemy doświadczenia nabyte w radach nadzorczych największych w kraju spółek sektora górniczego oraz transportu kolejowego. Doradzaliśmy też dużym firmom sektora górniczego i hutniczego, które z sukcesem przeprowadziliśmy przez okresy restrukturyzacji osobowej i majątkowej.

Ponadto współpracujemy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego udzielając im wsparcia prawnego przy opracowaniu szczegółowej koncepcji oraz w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych obejmującej w szczególności: doradztwo przy opracowaniu koncepcji i struktury danego przedsięwzięcia, pomoc przy negocjacji optymalnych dla Klienta warunków umownych, pomoc we wskazaniu ryzykownych bądź niekorzystnych propozycji drugiej strony, zabezpieczeniu Klientów przed ewentualnymi postępowaniami spornymi, doradztwo w zakresie ograniczenia negatywnych skutków niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktów, doradztwo związane z przygotowaniem i realizacją kompleksowych projektów inwestycyjnych, począwszy od etapu umów projektowych aż po zakończenie i pełne rozliczenie robót wykonawczych, przygotowanie kontraktu w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym jego finansowania, a także przygotowanie umów w ramach procesu inwestycyjno – budowlanego.

"Kancelaria w ramach świadczenia pomocy prawnej udziela nam porad w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w zakresie obsługi postępowań administracyjnych w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a także wspiera nas między innymi w zakresie prawa spółek, obsługi spraw korporacyjnych organów Spółki, windykacji wierzytelności Spółki, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, obsługi procesów inwestycyjnych oraz w zakresie negocjacji kontaktów handlowych. Wyrażamy głębokie zadowolenie z dotychczasowej współpracy i realizacji powierzonych Kancelarii zadań oraz efektywności ich wykonania."

GPW Dystrybucja Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro