Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Wyjątkowość tej pozycji naukowej podkreśla fakt, że naukowe opracowania dotyczące zasad tworzenia i korzystania z tej infrastruktury należą do rzadkości. W istocie nagły przyrost różnego rodzaju danych dotyczących zjawisk nad, na i pod powierzchnią ziemi oraz postęp technologiczny sprawiły, że dziedzina ta została zauważona przez ustawodawcę unijnego i poddana szczególnej regulacji prawnej, zwłaszcza w aspekcie rozpowszechniania danych o przestrzeni gromadzonych przez organy administracji publicznej na różnych szczeblach. Z tego względu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów z Uniwersytetu w Canberze, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Miszkolcu, Uniwersytetu Nebraski – Lincoln College of Law, Uniwersytetu w Osnabrück, Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, Wageningen UR – Alterra i z Kaufmann Consulting omówić prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Jesteśmy przekonani, że wspólne przedsięwzięcie wydawnicze nie tylko przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku infrastruktury przestrzennej, ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji i biznesu.

Recenzowana publikacja przedstawia prawne aspekty dotyczące wykorzystania danych przestrzennych i budowy infrastruktur informacji przestrzennej z punktu widzenia doświadczeń kilku krajów, w tym również spoza Unii Europejskiej. W tym ujęciu jest to opracowanie nowatorskie, przynajmniej w Polsce.
dr hab. Elżbieta Bielecka, Prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opublikowany w ostatnich latach dorobek piśmienniczy w zakresie geoinformacji jest znaczny. Dotyczy on jednak w głównej mierze systemów geoinformacyjnych, natomiast aspekty prawne omawiane są rzadko i ogólnikowo. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga niewątpliwie wnikliwej analizy aspektów prawnych dotyczących między innymi prawa do prywatności i ochrony własności intelektualnej…
dr Małgorzata Gajos, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Książka „Geoinformacja. Prawo i praktyka” jest pozycją niezmiernie aktualną umożliwiającą zrozumienie problemów dnia współczesnego w odniesieniu do GIS […] Książka porusza praktycznie większość zagadnień odnoszących się do geoinformacji i ukazuje głębokie ich zrozumienie przez autorów z poszczególnych krajów…
dr Vandana Sharma, Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnej Rząd Indii, Nowe Delhi, Indie

Partnerem wydania jest Instytut Prawa Gospodarczego
Autorzy: G. Bartha, V. Chkaidze, G. Cho, F. von der Dunk, J. Salukvadze, M. Pawełczyk, J. Bulens, K. Felchner, M. Jankowska, W. Vullings, M. Badowski, M. Danes, J. Kaufmann
Wydawca: Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum
Cena: 99,oo zł
Zamówienia prosimy składać na adres: fundacja@iuspublicum.pl

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

W monografii zostały uwzględnione akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych.

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro