Reprezentacja Krajowej Rady Radców Prawnych

Jako pełnomocnik Krajowej Rady Radców Prawnych Dr Mirosław Pawełczyk reprezentował samorząd w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym kompetencji samorządu radców prawnych (Sygn akt K 30/06).

Rozprawa przed Trybunałem odbyła sie w dniu 8 listopada 2006 r. Dr Mirosław Pawełczyk popierał wniosek samorządu radców prawnych o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o radcach prawnych w części dotyczącej braku przepisów przejściowych regulujących podstawowe zagadnienia intertemporalne związane z wprowadzeniem jej w życie, tj. długości kadencji organów samorządu radców prawnych oraz maksymalnej ilości kadencji.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w swym wyroku część przepisów znowelizowanej ustawy o radcach prawnych szerzej otwierającej dostęp do tego zawodu. Za sprzeczne z ustawą zasadniczą uznał m.in. uprawnienia ministra sprawiedliwości do organizacji egzaminów zawodowych, a także przepisy otwierające tzw. pozaaplikacyjne dojścia do zawodu. Ustawa dopuszczała bezpośrednio do egzaminów zawodowych absolwentów prawniczych uczelni, którzy mają 5-letnie doświadczenie w tworzeniu lub stosowaniu prawa.

Trybunał zakwestionował też nowe zasady przechodzenia między zawodami bez konieczności zdawania egzaminu radcowskiego. Chodzi w tym przypadku o osoby po aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Za sprzeczne z konstytucją uznał także przepisy dotyczące zagadnień intertemporalnych oraz przepisów przejściowych. Wszystkie z zakwestionowanych przepisów utraciły moc 1 stycznia 2007 r. Rozstrzygnięcie Trybunału ma kluczowe znaczenie w aspekcie nasilających się tendencji do liberalizacji rynku usług prawniczych w Polsce.

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro