Timeshare

       Wejście w życie ustawy wiąże się z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz. Urz. UE L 33 z 03.02.2009, str. 10).
       Zgodny z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/122/WE zawarto definicję legalną pojecia umowy timeshare. Przez umowę timeshare rozumiana będzie umowa, na podstawie której konsument, za wynagrodzeniem, nabywa od przedsiębiorcy prawo do korzystania, we więcej niż jednym okresie korzystania, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, zawartą na okres dłuższy niż jeden rok. Taka definicja umowy timeshare obejmować będzie umowy dotyczące kilku miejsc zakwaterowania - w jej zakres wejdą wówczas prawa do korzystania z miejsca zakwaterowania wybranego z grupy miejsc. W ustawie nie przesądzono przy tym o charakterze nabywanego prawa, wskazując, że prawo z umowy timeshare może mieć postać prawa osobistego (w tym wierzytelności) albo użytkowania (art. 23 ust. 1).
    

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro