Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopaliń

Przedmiotem opodatkowania nowo wprowadzonego podatku jest wydobycie miedzi oraz srebra. Opodatkowaniu podatkiem nie podlega urobek rudy miedzi w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie, jeżeli został wykorzystany na cele badawcze. Podatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, dokonująca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra.
        Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi. 
W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z wyprodukowaniem koncentratu albo wydobyciem urobku rudy miedzi, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.
       Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie a w przypadku, gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.
        Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika - w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce zamieszkania podatnika - w przypadku osób fizycznych.
          Podatnik tego podatku będzie obowiązany, bez wezwania: 
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową, 
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej 
- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

          Należy podkreślić, iż podatek od wydobycia niektórych kopaliń nie będzie traktowany jako koszt podatkowy na mocy art. 16 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro